Jun25
"Λουκέτα" και συγχώνευσεις οργανισμών και νομικών προσώπων του δημοσίου
6/25/2010 8:17:00 AM by Giannis

Στην ιστοσελίδα opengov.gr έχει αναρτηθεί το νομοσχέδιο που επιμελήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών και νομικών προσώπων του δημοσίου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 14.00.
"Οι σύγχρονες διοικητικές δομές απαιτούν άμεσα τον ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας, προκειμένου το ελληνικό κράτος να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις της κοινωνίας" τονίζει ο Θόδωρος Πάγκαλος στο εισαγωγικό σημείωμα, σημειώνοντας ότι  "το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε χωρίς χρονοτριβή να ξεκινήσει η διοικητική μεταρρύθμιση".
Καταργούνται:
α) Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου
β) Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.)
γ) Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)
δ) Το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
ε) Η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.)
στ) Η Ιόνιος Ακαδημία
ζ) Η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία
η) Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ)
θ) Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.) καθώς και το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα του εν λόγω Κέντρου (Ε.Κ.Ε.Υ.),
ι) Το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.)
ια) Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.)
ιβ) Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ)
ιγ) Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης,
ιδ) Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας
ιε) Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.)
Επίσης, από τη δημοσίευση του νόμου:
α) καταργείται η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιππος” Α.Ε.
β) λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, οι εξής ανώνυμες εταιρείες:
αα) η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.)
ββ) το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.)
γγ) το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.
δδ) η «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.)
Συγχωνεύονται:
1. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
2. Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Με το άρθρο 4 συγχωνεύεται το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Με το άρθρο 5 συγχωνεύονται οι εξής Ανώνυμες Εταιρείες.
α) Οι εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης, Α.Ε.» (ΕΛΚΕΑ ΑΕ.), «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στην «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.».
β) Η «Εταιρεία Διανομής Αερίου» (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η ανώνυμη εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου» (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.
Στις γενικές διατάξεις του νομοσχεδίου -μεταξύ άλλων- προβλέπονται τα εξής.
1. Αίτηση μεταφοράς ή μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποβάλει και το τακτικό προσωπικό των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων και υπηρεσιών που υπηρετεί με απόσπαση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αίτησης μεταφοράς του τακτικού προσωπικού των καταργούμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, ή συγχωνευόμενων φορέων και υπηρεσιών, συνεπιφέρει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και την απόλυσή τους, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.
3. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές, για τη μεταφορά ή μετάταξη προσωπικού καταργούμενων, ή συγχωνευόμενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν.
4. Από τη δημοσίευση του νόμου αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους, ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρεσίες.
5. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
6. Το τακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
7. Όσοι ζητήσουν τη μεταφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν παρουσιαστούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. Σε περίπτωση πράξεων μετάταξης ή μεταφοράς που δεν δημοσιεύονται, η σχετική προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία επίσημης γνωστοποίησής τους στους ενδιαφερομένους.
8. Η μετάταξη ή μεταφορά του τακτικού προσωπικού των καταργούμενων, ή συγχωνευόμενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών ή φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
9. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μεταφοράς προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή τιθέμενων σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του εποπτεύοντος τον φορέα υποδοχής υπουργού ή του αρμόδιου υπουργού που προΐσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τακτικό προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
11. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μετάταξη ή τη μεταφορά του.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω