Nov28
Εκτός Δημοσίου από σήμερα Δευτέρα 16.000 υπάλληλοι
11/28/2011 10:57:00 AM by Giannis

 Τίθεται οριστικά σε λειτουργία το καθεστώς της εφεδρείας

 
Η πόρτα του ∆ηµοσίου κλείνει οριστικά τη Δευτέρα το πρωί για περίπου 16.000 µόνιµους υπαλλήλους οι οποίοι πήραν ήδη το εισιτήριο εξόδου από την εργασία τους µε την υλοποίηση των ρυθµίσεων για την εργασιακή εφεδρεία. Από αυτούς οι περίπου 4.000 θα συνταξιοδοτηθούν άµεσα, καθώς έχουν συµπληρώσει τα συντάξιµα χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι (περίπου 12.000) θα τεθούν σε ένα ιδιότυπο «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» που θα διαρκέσει ως τα τέλη του 2013. Για το σύνολο, ωστόσο, αυτής της κατηγορίας των υπαλλήλων, που αποτελούν και το πρώτο κύµα της εφεδρείας, δεν υπάρχει καµία περίπτωση επιστροφής τους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δηµόσιο τοµέα. Και αυτό γιατί δεν θα ενταχθούν καν στους καταλόγους του ΑΣΕΠ, µέσω των οποίων καλλιεργείται µια αµυδρή ελπίδα για επιστροφή από την πίσω πόρτα στο ∆ηµόσιο ενός πολύ µικρού αριθµού εργαζοµένων.
 
Το εισιτήριο για την εφεδρεία µε την κοινοποίηση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων που προβλέπονται από το «πολυνοµοσχέδιο» του υπουργείου Οικονοµικών αναµένεται να πάρουν αύριο και περίπου 15.000 εργαζόµενοι που υπηρετούν µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τόσο στον στενό δηµόσιο τοµέα όσο και στις ∆ΕΚΟ και τα Νοµικά Πρόσωπα που καταργούνται ή συγχωνεύονται, παρ’ ότι επίσηµα θα τους υποδειχθεί η πόρτα εξόδου από την εργασία τους την 1η Ιανουαρίου 2012. Η ολοκλήρωση, ωστόσο, της διαδικασίας για αυτή την κατηγορία των εργαζοµένων αναµένεται να περάσει µέσα από τις συµπληγάδες πέτρες των κοινωνικών αντιδράσεων, των νοµικών περιπλοκών και των µικροπολιτικών συµφερόντων.
 
 
Μήνυμα Ρέππα προς Βορίδη
«∆εν θα δοθεί καµία παράταση στο σχετικό χρονοδιάγραµµα και δεν θα υπάρξει καµία εξαίρεση όσον αφορά τουλάχιστον τις διαδικασίες για την εφεδρεία» διαβεβαιώνουν «Το Βήµα» στελέχη του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, απαντώντας στα σενάρια που διακινούνται κυρίως από τον υπουργό Μεταφορών κ. Μάκη Βορίδη ότι θα εξαιρεθεί από την εφεδρεία ένας αριθµός υπαλλήλων στις συγκοινωνίες. «Ο κ. Ρέππας είπε στον κ. Βορίδη, µε τον οποίο επικοινώνησε τέσσερις φορές», επισηµαίνουν, «να δει πού ακριβώς υπάρχουν ελλείψεις και πώς µπορούν να καλυφθούν». «Αν τελικά ο κ. Βορίδης επιµείνει να υπάρξουν εξαιρέσεις», καταλήγουν µε νόηµα, «τότε θα πρέπει να διαπραγµατευθεί µε το υπουργείο Οικονοµικών που έχει και τον πρώτο λόγο κυρίως όσον αφορά το δηµοσιονοµικό όφελος που θα προκύψει από την εφεδρεία». Από το καθεστώς της εφεδρείας δεν θα εξαιρεθούν ούτε και οι εργαζόµενοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήµων, διαβεβαιώνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, αν και υπήρξε σχετική συζήτηση που διαφάνηκε µάλιστα ότι θα έχει και θετική κατάληξη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στους τοµείς καθαριότητας.
 
Ποιοι βλέπουν την έξοδο
Τα εισιτήρια της εφεδρείας που έχουν τον νοµικό χαρακτήρα των διαπιστωτικών πράξεων άρχισαν ήδη να κοινοποιούνται έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις της κυβέρνησης έναντι της τρόικας που απαιτεί την εξοικονόµηση 300 εκατ. ευρώ εντός του 2012. Η εφεδρεία ωστόσο δεν συνεπάγεται µόνο οικονοµικό όφελος για το κράτος, αλλά σπάει και το ταµπού περί µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων. Οι πρώτοι οι οποίοι έλαβαν το εισιτήριο εξόδου, τους κοινοποιήθηκε δηλαδή η διαπιστωτική πράξη απόλυσής του και κατάργησης της οργανικής τους θέσης, είναι οι περίπου 4.000 υπάλληλοι που έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συµπληρώσει ήδη 35 χρόνια πραγµατικής συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας. Η κατηγορία αυτή των υπαλλήλων, παρ’ ότι στην πράξη είχαν συνταξιοδοτηθεί, µπορούσαν ως σήµερα να παραµένουν για τρία χρόνια στο ∆ηµόσιο.
 
∆ιαπιστωτικές πράξεις για κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν στο ∆ηµόσιο, οι οποίες, εκτός των άλλων, αναµένεται από αύριο να δηµοσιευθούν σταδιακά στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιήθηκαν και σε περίπου 12.000 µόνιµους υπαλλήλους που τίθενται σε «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ∆∆, οι οποίοι ως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 συµπληρώνουν κατ’ ελάχιστον τριάντα πέντε έτη πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους.
 
Η ένταξη αυτής της κατηγορίας των υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα έγινε αυτοδικαίως, µε βάση σχετικούς πίνακες που ήταν ήδη έτοιµοι από τις 15 Νοεµβρίου 2011, χωρίς την υποβολή αίτησης εκ µέρους τους, µε την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων από τους γενικούς γραµµατείς των υπουργείων ή των κατά περίπτωση οργάνων διοίκησης.
 
Καταγραφή μετ’ εμποδίων
Στην τελική ευθεία όµως εισέρχεται από αύριο και η διαδικασία για να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία ακόµη 15.000 υπάλληλοι που εργάζονται στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΙ∆ και τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Από αυτούς περίπου 6.000 είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που εργάζονται στον στενό δηµόσιο τοµέα. Οι υπάλληλοι αυτοί τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: να τους υπολείπονται δύο έτη από τη συµπλήρωση 35 χρόνων ασφάλισης και δύο έτη από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάλογο όριο.
 
Η... σολοµώντειος αυτή λύση επιλέχθηκε µε σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας κ. Γ. Κουτρουµάνη µετά τη διαπίστωση ότι ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα ασφαλιστικά ταµεία και ήταν εµφανής ο κίνδυνος να µη συνταξιοδοτηθούν κανονικά οι υπάλληλοι που ετίθεντο σε καθεστώς εφεδρείας.
 
Χαμός με τις υπεύθυνες δηλώσεις
Η διαπίστωση όµως του πραγµατικού χρόνου ασφάλισης αυτής της κατηγορίας των εργαζοµένων απεδείχθη σοβαρό πρόβληµα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εφεδρεία. Η κυβέρνηση υποχρέωσε τους υπαλλήλους να υποβάλουν ως τις 20 Νοεµβρίου 2011 υπεύθυνες δηλώσεις για τον ακριβή αριθµό συντάξιµου χρόνου ασφάλισής τους, όχι µόνον στους φορείς που υπηρετούν αλλά και τυχόν συντάξιµη προϋπηρεσία σε άλλους φορείς.
 
Υπήρξε παράλληλα και η απειλή ότι η προϋπηρεσία που δεν θα αναφερθεί στην υπεύθυνη δήλωση δεν θα προσµετρηθεί στον συντάξιµο χρόνο του υπαλλήλου κατά τη µελλοντική συνταξιοδότησή του.
 
Παρά ταύτα, πολλοί υπάλληλοι, ακολουθώντας και την προτροπή των συνδικαλιστικών τους οργά νων, όπως της Α∆Ε∆Υ, αρνήθηκαν να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα να µη γίνει η αναγκαία διασταύρωση των στοιχείων µε τα ασφαλιστικά ταµεία, κάτι το οποίο, έτσι κι αλλιώς, χαρακτηρίζεται εξαιρετικά χρονοβόρο.
 
Αποτέλεσµα είναι η έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων που θα βασιζόταν κυρίως στα στοιχεία των υπεύθυνων δηλώσεων των ίδιων των εργαζοµένων να προχωρεί µε ρυθµούς... αραµπά. Κυβερνητικά στελέχη, πάντως, επισηµαίνουν ότι το προσωπικό αυτό αναµένεται να τεθεί σε εφεδρεία από την 1η Ιανουαρίου 2012, κάτι που διασφαλίζει επαρκή χρόνο για να διορθωθούν τυχόν λάθη. Επιπλέον, οι διαπιστωτικές πράξεις για αυτή την κατηγορία του προσωπικού δεν είναι αναγκαίο να δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η δύσκολη επόµενη ηµέρα για τους... «εφέδρους»
Οι ευκαιρίες, οι ασάφειες και οι παρενέργειες
Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις αναµένεται να τεθούν σε εφεδρεία από 1ης Ιανουαρίου 2013 και περίπου 1.000 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 23 φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Αυτό εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της µεταφοράς τους σε άλλες υπηρεσίες.
 
Με απόφαση των οργάνων διοίκησης των φορέων υποδοχής προσωπικού από τους υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισµούς, που αναµένεται να εκδοθούν το αργότερο ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, σε αριθµό ίσο µε το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που µεταφέρθηκε και εντάχθηκε σε αυτούς, τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας. Ο ακριβής αριθµός των υπαλλήλων αυτής της κατηγορίας δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά εκτιµάται ότι θα είναι µικρός.
 
Η διαδικασία αυτή ωστόσο τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Υπάρχει περίπτωση, µ’ άλλα λόγια, οι εργαζόµενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις να επαναπροσληφθούν µε βάση τα κριτήρια του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που πέρασε προσφάτως και από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Επιπλέον, θα δηµι ουργηθούν ειδικά προγράµµατα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕ∆, για όσους εργαζοµένους παραµείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. Η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, εκτιµά ότι ένας σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων (περίπου 7.000) θα τεθεί τελικά σε εφεδρεία µετά και την ολοκλήρωση ως το τέλος του έτους της διαδικασίας εντοπισµού των υπηρεσιακών µονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ µεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η σχετική ρύθµιση, που θα υλοποιηθεί ως το τέλος του έτους, προβλέπει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις υπό κατάργηση υπηρεσιακές µονάδες ή πλεονάζει είτε θα αποδεχθεί τη µετάθεσή του σε άλλες υπηρεσίες είτε θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.
 
Υπάρχουν όµως ακόµη δύο παρενέργειες της εφεδρείας: Η πρώτη είναι ότι οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στο «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» ή στην εφεδρεία θα υποστούν δραµατική συρρίκνωση στις αποδοχές τους. Επί δύο έτη θα αµείβονται µε το 60% του βασικού µισθού που ελάµβαναν όταν εργάζονταν στο ∆ηµόσιο, ο οποίος όµως από 1ης Νοεµβρίου 2011, οπότε άρχισε να ισχύει και το νέο µισθολόγιο, έχει µειωθεί. Επιπλέον, στο διάστηµα που είναι στην εφεδρεία δεν µπορούν στην πράξη να εργαστούν στον ιδιωτικό τοµέα. Σε αυτή την περίπτωση, αν βρουν δηλαδή κάπου αλλού δουλειά, τότε οι αµοιβές τους θα µειωθούν ανάλογα µε τις αποδοχές που θα λαµβάνουν από τη νέα τους εργασία. Η δεύτερη παρενέργεια είναι ότι οι υπάλληλοι δεν θα πάρουν την αποζηµίωση η οποία καταβάλλεται συνήθως σε περιπτώσεις απολύσεων. Κι αυτό γιατί, µπορεί η εφεδρεία να θεωρείται απόλυση, αλλά η αποζηµίωση συµψηφίζεται µε τις αποδοχές που λαµβάνει στα δύο χρόνια ο υπάλληλος που εντάσσεται σε αυτήν.
 
ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
 
* Εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ειδικοί επιστήμονες.
 
* Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό.
 
* Υπάλληλοι διπλωματικού κλάδου.
 
* Καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
 
* Θρησκευτικοί λειτουργοί.
 
* Φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι.
 
* Ενστολο προσωπικό της Πυροσβεστικής και προσωπικό της ΕΥΠ.
 
* Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Γενικής Delta.001ιεύθυνσης.
 
* Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε εφεδρεία.
 
* Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο έχει αναπηρία τουλάχιστον 67 %.
 
* Υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67 % ή πολύτεκνος.
 
* Υπάλληλος προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω