Nov3
ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ:ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
11/3/2011 5:05:00 PM by Giannis

Βαρύ θα είναι το τίμημα για τους εργαζόμενους 15 υπερχρεωμένων δήμων που Θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς Πρέπει να υπάρξουν μαζικές μετακινήσεις προσωπικού σε άλλους ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου.To γεγονός αυτό, με δεδομένη τη δραματική συρρίκνωση που Θα υποστεί το επόμενο διάστημα ο δημόσιος Τομέας, καθιστά δυσοίωνο το μέλλον των εν λόγω υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή, στους συγκεκριμένους δήμους επιβάλλεται περιορισμός έως και απαγόρευση των προσλήψεων με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας. Το πρόγραμμα θα αφορά 15 υπερχρεωμένους δήμους, από τους οποίους γνωστοί αυτή τη στιγμή είναι αυτοί του Πειραιά, των Αχαρνών, της Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, του Ασπροπύργου και του Αμαρουσίου.

Προϋποθέσεις

Στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να ενταχθεί ένας δήμος με αίτησή του, την οποία θα πρέπει να υποβάλει ώς τις 4 Δεκεμβρίου: α) Εφόσον οι ετήσιες υποχρεώσεις του σε τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν το 20% των τακτικών του εσόδων ή το συνολικό χρέος του, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις αυτών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπάίκή ‘Ενωση ή από εθνικούς πόρους (π.χ., ΘΗΣΕΑΣ), υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών του εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΤΑ β)Υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεών του.

Δικαιώματα
Το πρόγραμμα εξυγίανσης περιλαμβάνει για τους υπερχρεωμένους δήμους τα εξής δικαιώματα:
-Ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών τους από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει σχετικής απόφασης Του διοικητικού Του συμβουλίου και αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
- Διακανονισμό Των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς ιδιώτες, με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και, εφόσον αυτό επιτευχθεί, εγγραφή στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, μόνο του μέρους της διακανονισθείσας οφει λής και όχι του συνόλου αυτής.
-Πρόσβαση των ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/2010, ύστερα από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος, προς κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων τους και των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Υποχρεώσεις
Παράλληλα, σι εν λόγω δήμοι καλούνται να προχωρήσουν σε: Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού Τους, οικονομικού έτους 2012, με την εγγραφή σ’ αυτόν του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών τους.
-Μείωση του μισθολογικού τους κόστους, με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.
Ανάλογα με την ειδικότερη οικονομική κατάσταση, όπως αυτή πιστοποιείται από την έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής υπηρεσίας ή των ορκωτών ελεγκτών, στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις . ανάγκες, και οι εξής υποχρεώσεις:
- Παρακολούθηση και Τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης από την Ελεγκτική Επιτροπή.
- Περιορισμός των προσλήψεων κάθε μορφής συμβάσεων. Ο ακριβής αριθμός και το ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης και Θα συναρτάται με την οικονομική κατάσταση του δήμου και την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω