Oct28
Μόνον άνεργοι ΟΑΕΔ εξαιρούνται από τον κεφαλικό φόρο
10/28/2011 6:45:00 PM by Giannis

Με χθεσινή εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου καθορίζονται επακριβώς οι άνεργοι και οι ειδικές ομάδες του πληθυσμού που δεν θα πληρώσουν έκτακτη εισφορά. Αξίζει να προσεχθεί ότι αν κάποιος είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα ανεργίας από άλλο φορέα και όχι από τον ΟΑΕΔ, τότε θα πληρώσει την έκτακτη εισφορά.

Μόνοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ και όσοι έπαιρναν επίδομα ανεργίας τουλάχιστον από τις 31 Αυγούστου 2011 δεν πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο
Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1 Σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την πληρωμή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας.
2Σε περίπτωση αμφισβήτησης του εκκαθαριστικού σημειώματος εισφορών και του τέλους επιτηδεύματος, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά πρέπει να πληρώσει το ποσό που του έχει βεβαιώσει το υπουργείο.
Εκτακτη εισφορά εισοδήματος
3 Μόνοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον Οργανισμό εξαιρούνται του κεφαλικού φόρου.
4 Η εξαίρεση δεν αφορά όσους παίρνουν επίδομα ανεργίας από άλλο Ταμείο ή άλλου τύπου επιδότηση από τον ΟΑΕΔ ή άλλο Ταμείο και Οργανισμό.
5Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι κάποιος άνεργος στις 31.08.2011, που είναι και η ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
6 Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην εφορία για διαγραφή της εισφοράς, που βεβαιώθηκε μετά την έκδοση της απόφασης επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον προκύπτει ότι έπαιρνε το επίδομα τουλάχιστον από 31.08.2011.
7 Για να εξαιρεθεί πρέπει στη χρήση του 2011 να έχει πραγματικά -και όχι τεκμαρτά- εισοδήματα από άλλη πηγή, έστω και μικρού ποσού, το οποίο δηλώνει υπεύθυνα ο ίδιος ο φορολογούμενος και το οποίο θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012. Δεν εξετάζονται εισοδήματα της χρήσης 2010.
8 Αν ο φορολογούμενος διέκοψε την εργασία του για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, εξαιρείται της εισφοράς, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχει πραγματικά εισοδήματα.
9 Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε όσους είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε όσους παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες άνω 80% ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.
10 Επίσης δεν προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης, οι εφάπαξ παροχές Ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, τα εφάπαξ βοηθήματα δημοσίων υπαλλήλων και τα εφάπαξ βοηθήματα.
11 Η έκτακτη εισφορά 5% επιβάλλεται στο σύνολο των αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, των υπουργών, των βουλευτών και γενικώς όλων των πολιτικών και πολιτειακών προσώπων, εφόσον οι αποδοχές τους είναι τουλάχιστον ίσες με εκείνες του γενικού γραμματέα, δηλαδή είναι τουλάχιστον 5.856,08 ευρώ.
12 Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αναγράφονται στους κωδικούς 659-660,661-662,431-432,433-434 και 305-306. Διευκρινίζεται δε ότι εκτός από τα ποσά που ρητά ορίζονται στο νόμο κανένα άλλο ποσό δεν εξαιρείται από την εισφορά, καθώς επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα.
13 Δεν εξαιρούνται ούτε τα εφάπαξ ποσά κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν, ελεύθερα φόρου, από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας και άλλων Οργανισμών, διότι αυτά δεν αποτελούν ποσά αποζημιώσεων.
Εκτακτη εισφορά τεκμηρίων
14 Για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.
15 Στην περίπτωση που ένα όχημα βρίσκεται στην κυριότητα πολλών ιδιοκτητών, τότε η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται για το αυτοκίνητο και επιμερίζεται μεταξύ των μελών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Το ίδιο συμβαίνει και για οχήματα εταιρειών όπου η εισφορά επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής μεταξύ των μελών των Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών και ΕΠΕ, ενώ σε Α.Ε. επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών και προέδρων.
Τέλος επιτηδεύματος
16 Για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται για τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα Δ' και Ζ' πηγής, καθώς και για νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
17 Εξαιρούνται μόνο ατομικές επιχειρήσεις (όχι η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής του, που θεωρείται το 65ο έτος ηλικίας. Δηλαδή, εξαιρούνται όσοι γεννήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1949.
18 Εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις κατά τα πρώτα 5 έτη από την πρώτη έναρξη. Δηλαδή, η πρώτη έναρξη πρέπει να είναι μετά την 1η Ιανουαρίου 2006. Αν ο επιτηδευματίας είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν και άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται, ακόμη κι αν τη συγκεκριμένη έναρξη την έχει διακόψει.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω