Sep23
Ιδιωτικά ιατρεία στα νοσοκομεία
9/23/2011 3:55:00 PM by Giannis

Το δικαίωμα όχι μόνο διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου αλλά και παροχής υπηρεσιών -με οποιαδήποτε σχέση-, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, δίνει το υπουργείο Υγείας στους πανεπιστημιακούς, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».

Με την τροποποίηση αυτή στο άρθρο 31, που δίνει πλήρη ελευθερία διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου και απασχόλησης εκτός ΕΣΥ στους πανεπιστημιακούς, κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου.

Η δυνατότητα δίνεται εφόσον, όπως αναφέρεται, «συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, από 1-4-2011 σε χώρους του νοσοκομείου, τουλάχιστον δύο μέρες την εβδομάδα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφημερεύουν κατά τις μέρες αυτές». Επίσης δίνεται και η δυνατότητα να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιατρικά μηχανήματα εντός των ιδιωτικών αυτών φορέων.
Στο νομοσχέδιο προστέθηκε προχθές και ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία κόβεται το επίδομα πολύτεκνων και τρίτεκνων σε όσους δηλώνουν εισοδήματα άνω των 55.000 ευρώ.
Επίσης, το υπουργείο προχωρά σε λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, σε όλη την επικράτεια με τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ, που βρίσκονται στην ίδια διοικητική περιφέρεια, «προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης κλίμακα υπηρεσιών χωρίς πρόσθετο κόστος, τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και πόρων».
Το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να μειώσει σε 39 τις 94 μονάδες κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα, ύστερα από τις διοικητικές συνενώσεις τους. Οι υφιστάμενες θέσεις και το υπάρχον προσωπικό των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν θίγεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, και μεταφέρεται στο νέο φορέα.
Προβλέπεται ακόμη ενσωμάτωση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν φυσική αποκατάσταση στο ΕΣΥ, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας για το εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας όσο και αύξηση εσόδων για το ΕΣΥ, με την επίτευξη πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις σε μονάδες του ΕΣΥ μέχρι και μια φορα την εβδομάδα, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών.
Για τις άδειες
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι κλιμάκιο θα παρακολουθεί τα χρηματοοικονομικά δεδομένα κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος και θα ενημερώνει σχετικά τη διοίκηση. Ο έλεγχος θα γίνεται από έναν έως τρεις ανεξάρτητους εσωτερικούς ελεγκτές. Δεν θα υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα και δεν θα αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με το νοσοκομείο.
Επιτρέπεται ακόμη η ίδρυση και η λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός ιδιωτικών κλινικών, για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.
Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Θέσεις υπαίθρου
Τέλος, προβλέπεται ότι οι θέσεις γιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές.
Στην περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του ιδίου ή άλλου γιατρού. Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα γιατρό, θα παρατείνεται η θητεία άλλου γιατρού, έπειτα από πρόταση του νοσοκομείου στο οποίο υπάγεται το ιατρείο.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω