Sep27
Το Νέο Μνημόνιο και ο προϋπολογισμός του 2011
9/27/2010 10:45:00 AM by Giannis

Ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει ιστορικά οι λαοί είναι να διαμορφώνουν ελεύθερα μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων, και κυρίως των εθνικών τους κοινοβουλίων, τους κρατικούς προϋπολογισμούς τους, διότι με τον τρόπο αυτό σε μεγάλο βαθμό ρυθμίζουν το ζήτημα της αναδιανομής του κοινωνικού πλούτου που παράγεται στις χώρες τους.

Στη χώρα μας όμως με το Μνημόνιο έχει επιβληθεί περιορισμός στην άσκηση του εν λόγω κυριαρχικού δικαιώματος της Βουλής, αφού στο Μνημόνιο καθορίζονται όχι μόνο οι μακροοικονομικοί στόχοι, αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη μείωση των μισθών και των συντάξεων στο Δημόσιο, τους φόρους που θα επιβληθούν κ.λ.π. Μάλιστα, το Νέο Μνημόνιο επιτάσσει με μια αήθη ορολογία επί λέξει ότι «Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τον προϋπολογισμό για το 2011 στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα προσαρμογής που προσδιορίζει το παρόν Μνημόνιο» (βλ. Το Νέο Μνημόνιο, Επίκαιρα, 9-9-2010, σελ.60).
Έτσι όμως φαλκιδεύονται βάναυσα οι αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας και νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος της χώρας και καθυποτάσσεται η Βουλή στις απαιτήσεις των δανειστών της χώρας. Δεν θα πρέπει βεβαίως να μας διαφεύγει ότι αυτό έγινε εφικτό με την αντισυνταγματική απόφαση της βουλής τον περασμένο Μάιο να κυρώσει το Μνημόνιο με απλή πλειοψηφία και όχι με την πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου του αριθμού των βουλευτών, αφού με το Μνημόνιο, όπως αποδεικνύεται πλέον καθημερινά, μεταβιβάστηκαν στους δανειστές μας, δηλαδή στις χώρες της Ευρωζώνης και στο ΔΝΤ, κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε σχέση με την άσκηση της οικονομικής, δημοσιονομικής, φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής.
 
Το Νέο Μνημόνιο
Στο πλαίσιο αυτό το Νέο Μνημόνιο με μια ιδιαίτερα απαξιωτική φρασεολογία για την Ελληνική Βουλή επιτάσσει τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, ενώ ταυτόχρονα προδιαγράφει ιδιαίτερα αναλυτικά το τι μέλλει γενέσθαι με τους προϋπολογισμούς μέχρι το 2013.
Σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2011, με το Νέο Μνημόνιο επιβάλλεται η λήψη σκληρών αντιλαϊκών μέτρων με βασικό στόχο τη μείωση του ελλείμματος το 2011 στο 7,6% του ΑΕΠ (Η Ναυτεμπορική, 13-9-10, σελ.3)
Μάλιστα, τα μέτρα αυτά μπορεί να αλλάξουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπό δύο προϋποθέσεις:
Μετά από σύμφωνη γνώμη της τρόικας και, δεύτερον, υπό τον όρο ότι αποφέρουν ανάλογη εξοικονόμηση δαπανών (Το Νέο Μνημόνιο, σελ. 53).
Έτσι η Βουλή θα κληθεί να εγκρίνει τυπικά τον προϋπολογισμό του 2011 που έχει ήδη επιβληθεί από την τρόικα μέσα από το Νέο Μνημόνιο. Τα κύρια λοιπόν σημεία του προϋπολογισμού 2011 θα είναι σύμφωνα με το Νέο Μνημόνιο (σελ. 53-53) τα εξής:
  1. Εφαρμογή του κανόνα αντικατάστασης μόνο του 20% των συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
  2. Αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «με στόχο τη μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατ.ευρώ το 2011 εως 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατ. Ευρώ μέσα στο 2011».
  3. Μη χορήγηση της τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων, με στόχο την εξοικονόμηση 100εκατ. Ευρώ.
  4. Μείωση επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά τουλάχιστον 500 εκατ. Ευρώ.
  5. Επιβολή έκτακτης εισφοράς στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, ύψους 600 εκατ. Ευρώ το χρόνο για το διάστημα 2011-2013.
  6. Ενεργοποίηση των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών, με απόδοση τουλάχιστον 400 εκατ. Ευρώ το 2011 και αυξανόμενες αποδόσεις το 2011 και 2013.
  7. Διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής σε υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται και μεταφορά σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30%) των αγαθών και υπηρεσιών που σήμερα εμπίπτουν στο μειωμένο κανονικό συντελεστή με απόδοση 1.000 εκατ.ευρώ ή μέτρο ισοδύναμης απόδοσης που θα συμφωνηθεί με την Ευρωπαική Ένωση, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Έτσι «τη σύνταξη του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2011 με την πρώτη υπογραφή της τρόικας θα έχει ως στόχο η νέα 15ήμερη επίσκεψη των ελεγκτών από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ» που κατέφθασε ήδη στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου (Η Ναυτερμπορική, 13-9-10, σελ. 1)
Κατά τα λοιπά η Ελληνική Βουλή υποτίθεται ότι, ασκώντας τις κυρίαρχε αρμοδιότητές της, θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2011!
 
Προϋπολογισμός και αποφάσεις του Ecofin
Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο στην ουσία ενσωματώνονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Ecofin που εκδίδονται λόγω της υπαγωγής της χώρας μας σε καθεστώς επιτήρησης. Έτσι το Ecofin, με βάση τα άρθρα 126 παρ.9 και 136 της ΣΛΕΕ, εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 2010/320/ΕΕ απόφασή του (OJL145, 11-6-2010, σελ. 6), με την οποία τροποποίησε την προγενέστερη απόφασή του που είχε εκδώσει στις 16 Φεβρουαρίου 2010 σε σχέση με τους όρους της επιτήρησης που επέβαλε στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας στην ουσία το περιεχόμενο του Μνημονίου. Στη συνέχεια, τις 7 Σεπτεμβρίου 2010 το Ecofin τροποποίησε την παραπάνω υπ. αριθμ. 2010/320/ΕΕ απόφασή του, ενσωματώνοντας ουσιαστικά στη νέα απόφασή του το περιεχόμενο του Νέου Μνημονίου.
Η πρακτική όμως του Ecofin να ενσωματώνει τις ουσιαστικές ρυθμίσεις του Μνημονίου στις σχετικές αποφάσεις του που εκδίδει σύμφωνα με τα άρθρα 126 παρ.9 και 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για την ενίσχυση του συντονισμού και της εποπτείας της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν είναι συμβατή με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ.
Κι αυτό γιατί μια τέτοια πρακτική αντίκειται στην αρχή της δοτής αρμοδιότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 της Συνθήκης για την ΕΕ), σε συνδυασμό με τα άρθρα 2-6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, αφού η άσκηση της εισοδηματικής, κοινωνικής, φορολογικής πολιτικής αλλά και της πολιτικής για το Ασφαλιστικό (στις οποίες αναφέρεται κυρίως το Μνημόνιο), σύμφωνα με τις παραπάνω δύο Συνθήκες, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών-μελών της ΕΕ.
Επομένως, το Ecofin, θεσπίζοντας αποφάσεις κατά άρθρα 126 παρ.9 και 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ απευθυνόμενες στην Ελλάδα, δεν μπορεί να θεσμοθετεί με λεπτομερή τρόπο την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί από την Ελλάδα στους παραπάνω τομείς που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητάς της ως κράτος-μέλος της ΕΕ.
Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που καθορίζουν μόνο τους γενικούς μακροοικονομικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τη χώρα μας εφόσον βρίσκεται υπό επιτήρηση.
Επομένως, με το να μην επικυρώνονται πλέον τα νέα Μνημόνια από τη Βουλή και ταυτόχρονα να συναινεί η ελληνική κυβέρνηση, τα Μνημόνια να ενσωματώνονται στις αποφάσεις του Ecofin, προκειμένου να εφοδιαστούν έτσι με αυξημένη νομική ισχύ, παρακάμπτοντας τη Βουλή, δημιουργείται ένα πελώριο πολιτικό, ηθικό και νομικό θέμα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς και οι πολίτες της χώρας μας.
Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αφού, πέραν των άλλων, και για όσο χρονικό διάστημα η χώρα μας βρίσκεται υπό επιτήρηση, εκχωρεί παρανόμως στο Ecofin το δικαίωμα να αποφασίζει και να επιβάλλει τα μέτρα που πρέπει να περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό της Ελλάδας.
Έτσι η Βουλή στην ουσία μετατρέπεται σε θεραπαινίδα του Ecofin και της τρόικας, καλούμενη κάθε φορά με την ψήφο της να εγκρίνει τον ετήσιο προυπολογισμό της χώρας που στην ουσία συντάσσεται πλέον από τους ίδιους τους δανειστές μας.

Text/HTML

Minimize

test

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω