Jul15
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΜΠΛΟΚΟ» ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
7/15/2011 12:54:00 PM by Giannis

«Μπλόκο» στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) έβαλε με απόφαση-κόλαφο το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με την απόφασή του αυτή, που ελήφθη μετά από σχετική προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός από τις παρατυπίες - παρανομίες (όπως θεωρεί η απόφαση) που είχαν γίνει κατά τις διαδικασίες υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης αλλά και τις ασάφειες στην ίδια τη σύμβαση, στην ουσία θεωρεί αναρμόδια την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ και παραπέμπει το θέμα στον υπό σύσταση νέο φορέα, διάδοχο του ΕΣΔΚΝΑ, ΦΟΣΔΑ, στον οποία επικεφαλής θα είναι ο περιφερειάρχης Αττικής.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, ο οποίος προβλεπόταν από τη συγκεκριμένη σύμβαση δε μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο αν οι διαδικασίες ξεκινήσουν από την αρχή. Παράλληλα δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί και η κατασκευή ΧΥΤΥ σε Γραμματικό και Κερατέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι είναι αμφίβολο αν ο ΠΕΣΔΑ Αττικής θα μπορέσει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2012 και να ολοκληρωθεί, άγνωστο πότε, με αποτέλεσμα η Αττική να κινδυνεύει να πνιγεί στα σκουπίδια. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις ο μοναδικός ΧΥΤΑ στην Αττικής, αυτός της Φυλής είναι ζήτημα αν επαρκεί μέχρι το τέλος του 2013.

Η προσφυγή της ΠΟΕ-ΟΤΑ
Να σημειωθεί ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ με την προσφυγή της είχε  ζητήσει να ανακληθεί η υπ' αριθμ. 1/2011 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΕΣΔΚΝΑ για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων».
Οι σύμβουλοι του VI Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Νικόλαος Αγγελάρας και εισηγητής ο επίτροπος Ανδρέας Καπερώνης) έκαναν δεκτή την αίτηση της ΠΟΕ - ΟΤΑ και ανακάλεσαν την 1/2011 πράξη του Ε' Κλιμακίου, λόγω πλημμελειών. Έκριναν ότι οι όροι της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της είναι αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010.
Συγκεκριμένα, «αναφορικά με τον προϋπολογισμό της σύμβασης, περιλαμβάνεται ένα συνολικό ποσό, πλην όμως δεν προσδιορίζεται ειδικότερα πώς κατανέμεται το ποσό αυτό για την εκτέλεση των επιμέρους έργων. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής και ορισμένη πρόβλεψη για τον τρόπο διασφάλισης και εξοικονόμησης των αναγκαίων πόρων, παρά μόνο μία γενικόλογη διατύπωση ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα υποβάλει αιτήσεις στους φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι επίσης δεν προσδιορίζονται, ανάλογα με το χρηματοδοτικό σχήμα που θα επιλεγεί στο μέλλον, ενώ αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει καθοριστεί».
Επιπλέον, «στην προγραμματική σύμβαση δεν υφίσταται ούτε καν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των αναλαμβανόμενων από τα συμβαλλόμενα μέρη δράσεων, υπό την έννοια του χρονικού προσδιορισμού της σταδιακής υλοποίησης των έργων, η κατασκευή των οποίων προβλέπεται με τη σύμβαση, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί αν η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι επαρκής για την κατασκευή των έργων αυτών». Αναφέρεται μόνο -συνεχίζει η δικαστική απόφαση- «η διάρκεια της σύμβασης και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων, ο οποίος, όμως, αφορά στη διαδικασία εκτέλεσης των μεταγενέστερων εκτελεστικών της προγραμματικής συμβάσεων, με συνέπεια να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010».

Παράνομη η σύνθεση του δ.σ. του ΕΣΔΚΝΑ
Επίσης, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΔΚΝΑ, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν αναπληρωματικά μέλη, αντί των τακτικών, χωρίς παράλληλα να αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφίβολο, ότι τα απόντα τακτικά μέλη κλήθηκαν να παραστούν ή ότι συνέτρεχε κάποιος νόμιμος λόγος, που δεν ήταν απαραίτητη η πρόσκλησή τους.
Διευκρινιστικά αναφέρεται στην απόφαση ότι «δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ των αναπληρωματικών μελών αντί των τακτικών, παρά μόνο εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση των τελευταίων και συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα».
Περαιτέρω, «δεν απαιτείται πρόσκληση όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές ημέρες ή ημερομηνίες, οι οποίες έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων με ρητή πράξη της επιτροπής, που χωρίς αμφιβολία γνωρίζουν όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά της μέλη».
Επίσης, δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση που «τα μέλη έχουν δηλώσει εγγράφως κώλυμα συμμετοχής ή δεν είναι δυνατό να μετάσχουν στη συνεδρίαση, λόγω αντικειμενικού κωλύματος, που είναι γνωστό και δημιουργεί απόλυτη αδυναμία προσέλευσης, εφόσον, στην περίπτωση αυτή, γίνεται ειδική μνεία του κωλύματος στα πρακτικά».
Έτσι, οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι «η μη απόδειξη της κλήτευσης ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους καθιστά μη νόμιμη τη σύνθεση του οργάνου, όπως βάσιμα προβάλλεται στην αίτηση της ΠΟΕ - ΟΤΑ».
Επιπρόσθετα, οι δικαστές σημειώνουν ότι «η μεταβίβαση της αρμοδιότητας πραγματοποίησης των διαγνωστικών διαδικασιών από τον ΕΣΔΚΝΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια του επίμαχου σχεδίου σύμβασης, καθόσον με τον τρόπο αυτόν επιχειρείται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών για την εκτέλεση των επίμαχων έργων, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».
Εξάλλου -συνεχίζει η απόφαση του Ε.Σ.- «η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της 2527/2009 υπουργική απόφαση δυνατότητα των ΦΟΔΣΑ να αναθέτουν και επιμέρους υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται εν στενή εννοία με τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες πρέπει να ανατίθενται με τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διαγνωστικές διαδικασίες και δεν παρέχει τη δυνατότητα εκχώρησης νομοθετημένων αρμοδιοτήτων, όπως η αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών κατασκευής εγκαταστάσεων».
Σε κάθε περίπτωση -επισημαίνουν οι σύμβουλοι- «θα πρέπει να σημειωθεί ότι από κανένα στοιχείο δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».
Τέλος, κατά την κρίση του Τμήματος του Ε.Σ., βάσιμος είναι και ο προβαλλόμενος από την ΠΟΕ - ΟΤΑ ισχυρισμός ότι η απόφαση της ΕΕ έχει εκδοθεί κατά παράβαση της 11/30.3.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΚΝΑ.

 

Νέο αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση - χωρίς άλλες καθυστερήσεις - ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής αναζητούν τώρα από κοινού τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια Αττικής.

Η προχθεσινή απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική τίναξε στον αέρα τον σχεδιασμό που είχε γίνει μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα η υπόθεση της διαχείρισης των σκουπιδιών να βρίσκεται στο σημείο μηδέν.

Σε σύσκεψη που έγινε χθες το απόγευμα στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) υπό τον υπουργό Γ. Παπακωνσταντίνου και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλου και του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού, τονίστηκε ότι τα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των σκουπιδιών έχουν στενέψει επικίνδυνα. Μάλιστα συμφωνήθηκε, μέσα στις επόμενες μέρες, όλο το βάρος να δοθεί στην άμεση μεταβίβαση της αρμοδιότητας του σχεδιασμού της διαχείρισης των σκουπιδιών στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στη συγκρότηση του νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Ολες οι πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, προκειμένου να υπάρξει γρήγορα «ένα νέο αξιόπιστο και δομημένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, δράσεων και χρηματοδοτήσεων», το οποίο θα καλύπτει στο σύνολό του το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Οπως χαρακτηριστικά τονίστηκε στη χτεσινή σύσκεψη, «θα πρέπει πάση θυσία και χωρίς χρονοτριβές να υλοποιηθεί άμεσα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής».

Επίσης, αποφασίστηκε η επίσπευση των διαδικασιών για την εκκίνηση των έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής που περιλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς και η καθιέρωση κανόνων διαφάνειας που θα πρέπει να διέπει την όλη διαγωνιστική διαδικασία. Το βέβαιο, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, είναι ότι θα γίνουν από την αρχή νέοι διαγωνισμοί με πολύ σφικτά χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή των απαραίτητων έργων σε Φυλή, Κερατέα και Γραμματικό.

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό δράσεων που θα περιλαμβάνουν:

·         Την ανακύκλωση των απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή.

·          Την επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων σε σύγχρονα εργοστάσια διαχείρισης, με τις ανοικτές και δόκιμες τεχνολογίες, που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για εύλογο χρονικό διάστημα.

·         Την ασφαλή ταφή των υπολειμμάτων.


 

 

Νέο χρονοδιάγραμα δράσεων ετοιμάζουν ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρεια
Τρέχουν τώρα για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ