Feb17
Χαράτσι για τους ημιυπαίθριους
2/17/2011 1:44:00 PM by Giannis

Διπλωματικό επεισόδιο προκλήθηκε χθες µεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος µετά το «είπα - ξείπα» για τα δηµοτικά τέλη.

Τα δυο υπουργεία δίνουν διαφορετική ερµηνεία για το αν οι παράνοµα κλειστοί χώροι που τακτοποιούνται (όπως είναι οι ηµιυπαίθριοι, οι σοφίτες, τα πατάρια κ.ά.) λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των δηµοτικών τελών. Με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ στις 28 Ιανουαρίου επισηµαίνεται «ότι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών». Ωστόσο, µε προχθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι υπολογίζονται, µε συνέπεια να αρχίσει η διαµάχη.
Διαρροη. Το απόγευµα το ΥΠΕΚΑ «διέρρεε» ότι θα εκδιδόταν ανακοίνωση από το υπουργείο Εσωτερικών µε την οποία θα ξεκαθαριζόταν ότι ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη νέα ρύθµιση για την τακτοποίηση των παράνοµα κλειστών χώρων. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης τόνισε µιλώντας στα «ΝΕΑ»ότι µε βάση τον νέο νόµο τα δηµοτικά τέλη δεν λαµβάνονται υπόψη. +
Από το υπουργείο Εσωτερικών στηρίζουν τη θέση τους στο γεγονός – όπως επισηµαίνεται στην εγκύκλιο – ότι «το εµβαδόν των ηµιυπαίθριων χώρων, των πιλοτών και των παταριών λαµβάνεται υπόψη πρωτογενώς ως στεγασµένος χώρος του κτιρίου για τον υπολογισµό τού ύψους τέλους καθαριότητας και φωτισµού και τού φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων χωρίς να εξετάζεται η πραγµατική χρήση των χώρων αυτών. Επίσης, τα εκ της νοµοθεσίας προβλεπόµενα πρόστιµα επιβάλλονται, µεταξύ άλλων, στην περίπτωσηµη δήλωσης των χώρων αυτών και εν γένειλόγω της ανακρίβειας της δήλωσης ως προς το εµβαδόν τωνστεγασµένων χώρων του ακινήτου». Οµως, η κοινή πρακτική στους περισσότερους δήµους – που δεν διαθέτουν προσωπικό για την καταµέτρηση του εµβαδού των σπιτιών – είναι να υπολογίζονται τα δηµοτικά τέλη µε βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας που αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. Ετσι, µε βάση τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών σε αναδροµική καταβολή δηµοτικών τελών θα υποχρεωθούν ιδιοκτήτες ηµιυπαίθριων και άλλων χώρων, εφόσον – ανεξαρτήτως του νόµου Μπιρµπίλη για τη νοµιµοποίηση – δεν είχαν δηλώσει τα πραγµατικά τετραγωνικά τους µέτρα.
Η υποχρέωση συνυπολογισµού της επιφάνειας διάφορων χώρων – όπως ηµιυπαίθριοι, πιλοτές, υπόγειοι χώροι κ.ά. – στην επιβολή των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού προϋπήρχε του νόµου Μπιρµπίλη, αναφέρεται σε χθεσινή εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου.
Σε περίπτωση που δεν δηλώνονταν οι χώροι αυτοί και ο δήµος ύστερα από έλεγχο διαπίστωνετην παρατυπία, µπορούσε να ζητήσει την αναδροµική καταβολή των δηµοτικών τελών.«Παραµένει η δυνατότητα αναδροµικής επιβολής των προαναφερόµενων ανταποδοτικών τελών για τους χώρους που διατηρούνται, στην περίπτωση που ο δήµος δεν συνυπολόγιζε το εµβαδόν αυτών στην επιφάνεια των στεγασµένων χώρων των ακινήτων, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία», διευκρινίζεται µε την εγκύκλιο.
Ειδικότερα, επισηµαίνεται πως λόγω του χαρακτήρα και του σκοπού για τον οποίο προορίζονται τα ανταποδοτικά τέλη των δήµων πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη των παλαι ότερων, ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων και για τον λόγο αυτόν δεν εκτείνεται στα τέλη αυτά η «απαλλαγή από την αναδροµική επιβολή άλλων επιβαρύνσεων» που προβλέπει ο νόµος για τους ηµιυπαίθριους. ςτο ςΤΟΧΑςτρο. Οπως επισηµαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, σε αρκετές περιπτώσεις οι χώροι είχαν δηλωθεί, οπότε οι ιδιοκτήτες τους δεν θα έχουν κάποια επιβάρυνση. Αντιθέτως, στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι δεν είχαν συµπεριλάβει τους χώρους και αυτοί εµφανίζονται τώρα µε τη δήλωση τακτοποίησης.
Για τον λόγο αυτόν, το υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τις διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών των δήµων να αναζητήσουν τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει του νόµου Μπιρµπίλη, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες τους.
Στόχος είναι – όπως αναφέρεται – «να εντοπίσουν τους δηλούµενους χώρους που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την επιβολή των προαναφερόμενων φόρων και τελών, ώστε να προβούν στη βεβαίωσή τους, αναδρομικά και εφεξής». Η αναδρομική επιβολή τελών θα γίνει µε τον συντελεστή που ισχύει για την προβλεπόμενη από την οικοδομική άδεια χρήση και όχι βάσει της νέας χρήσης, όπως αυτή δηλώθηκε µε αφορµή τον νόµο Μπιρµπίλη. η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΠ. Στην εγκύκλιο ορίζεται πως δεν επιβάλλεται αναδροµικά η καταβολή ΤΑΠ και άλλοι δηµοτικοί φόροι, καθώς δεν υπήρχε προγενέστερη νοµοθετική ρύθµιση και ισχύει η πρόβλεψη του νόµου για τους ηµιυπαίθριους σύµφωνα µε την οποία «δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος». Το ύψος τουΤΑΠ απλώς θα αυξηθεί καθώς ο υπολογισµός του γίνεται σε σχέση µε την αντικειµενική αξία του ακινήτου και οι χώροι που έχουν κλειστεί και µετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης ανεβάζουν τη συνολική αξία, συμπαρασύροντας και το αντίστοιχο τέλος. Στην περίπτωση αυτή, το νέο ποσό γιαΤΑΠ επιβάλλεται από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου Μπιρµπίλη– δηλαδή µετά τις28 Απριλίου 2010 –ή από την ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του ηµιυπαίθριου εάν αυτή είναι µμεταγενέστερη της συγκεκριμένης ημερομηνίας.
  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ