Mar11
Συνεχίζεται η δαιδαλώδης και αναποτελεσματική γραφειοκρατική αντιμετώπιση των εντόμων
3/11/2011 9:25:00 AM

που καταστρέφουν τα φοινικόδεντρα του Ωρωπού και του Καλάμου
• …Όπως προκύπτει από την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αττική Βασίλη Οικονόμου

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 9766/25-01-11) που κατατέθηκε από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εντόμων που εξακολουθούν να απειλούν τα φοινικόδεντρα της Αττικής, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ Ιωάννης Κουτσούκος, μας απάντησε ότι για την εφαρμογή της 2007/365/ΕΚ για την «λήψη επειγόντων μέτρων για την αποτροπή της εισαγωγής και την εξάπλωση στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινο σκαθάρι) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε πλήθος ενεργειών. Ενδεικτικά αναφέρει την έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με την βιολογία του εντόμου και με οδηγίες για την καταπολέμησή του, δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο θέση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για το έντομο, συντάχθηκε έγγραφο τον Αύγουστο του 2008 με «Τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής που αφορά στον επιβλαβή οργανισμό Rhynchophorus ferrugineus» στο οποίο αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άμεσων μέτρων, συντάχθηκε έγγραφο και πάλι τον Αύγουστο του 2008 με «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης, συντάχθηκε και νέο έγγραφο τον Απρίλιο του 2009 σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του εντόμου» για χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αφορά την εφαρμογή τους κατά την κοπή των προσβεβλημένων φοινικοειδών για την αποφυγή της διασποράς των εντόμων. Αναφέρει επίσης ο Υφυπουργός ότι Ορισμένο Εργαστήριο για το κόκκινο σκαθάρι είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, συνεργαζόμενο με το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. του Ηρακλείου, στην ιστοσελίδα του οποίου έχουν αναρτηθεί οι Κατευθυντήριες Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για την διαπίστωση ή μη του εχθρού των φοινικοειδών» με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και η μεθοδολογία επισκόπησης του εντόμου που ανήκει στο Πρόγραμμα Επισκοπήσεων για το έτος 2011, με πρόσβαση για τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές. Τέλος μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2007/365/ΕΚ μεταξύ άλλων προβλέπονται η Εισαγωγή και διακίνηση ευπαθών φυτών να πραγματοποιείται μόνο κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, τα Κράτη – Μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες (επισκοπήσεις), καθορίζονται οριοθετημένες περιοχές στις περιπτώσεις επιβεβαιωμένης εμφάνισης του επιβλαβούς οργανισμού και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα εκρίζωσης του εν λόγω οργανισμού. Ανάλογες ενέργειες έχουν ληφθεί και για πεταλούδα παϊσαντίσια. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται αντιληπτό ότι ήδη προβλέπονται από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία ενέργειες και μέτρα και για την εφαρμογή των μέτρων και έχουν συνταχθεί αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο. Για τα φοινικόδεντρα των περιοχών Καλάμου και Ωρωπού αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των μέτρων είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ Θάνος Μωραΐτης, μας απάντησε ότι έχει εκδοθεί εγκύκλιος προς όλες τις Δασικές Αρχές της χώρας σχετικά με το πρόβλημα από τις προσβολές με την οποία ζητήθηκε να διενεργούν μακροσκοπικούς ελέγχους στις περιοχές όπου υπάρχουν φοινικόδεντρα για τον εντοπισμό του εντόμου και την άμεση λήψη μέτρων προς αποφυγή εγκατάστασης και διάδοσής του. Ορίστηκαν επίσης δασικοί φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές στις αρμοδιότητες των οποίων είναι εκτός των άλλων η διενέργεια ελέγχων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού όπως προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Για την πληρέστερη ενημέρωσή μας μάλιστα μας κοινοποίησε και έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η εν λόγω υπηρεσία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επισκοπήσεων για την προστασία των δασών της χώρας και εκτελεί προληπτικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, λαμβάνοντας δείγματα που αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο στα ορισμένα εργαστήρια για τη διαπίστωση ή μη των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. Η εν λόγω υπηρεσία δηλώνει ότι «προτίθεται να αποστείλει αρμόδιο φυτοϋγειονομικό ελεγκτή για να διενεργήσει φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και να συλλέξει δείγματα από φοινικόδεντρα των περιοχών Καλάμου και Ωρωπού για τη διαπίστωση του επιβλαβούς οργανισμού Rhynchophorus ferrugineus. Για τη διαπίστωση της παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας απαιτείται η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από επίσημο εργαστήριο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένας οργανισμός καραντίνας στα δασικά φυτά και στα δασικά φυτικά προϊόντα, η Υπηρεσία θα εισηγηθεί αρμοδίως στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας…».
Είναι προφανές από όλα τα παραπάνω ότι οι απειλές κατά των φοινικόδεντρων της Αττικής και όλης της χώρας, αντιμετωπίζονται τελικά από την ελληνική γραφειοκρατία και τις αναρίθμητες εγκυκλίους, διευκρινιστικές εγκυκλίους κτλ που φροντίζει για κάθε θέμα να εκδίδει η ελληνική κυβέρνηση. Δυστυχώς η προστασία των φοινικόδεντρων στον Κάλαμο και τον Ωρωπό εναπόκεινται στην φιλοτιμία των λίγων υπαλλήλων των Δασικών Αρχών της Ανατολικής Αττικής οι οποίοι μέσα από τα ενημερωτικά φυλλάδια και τις σχετικές ιστοσελίδες των Υπουργείων θα πρέπει να εντοπίσουν την ύπαρξη των οργανισμών καραντίνας, να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες με την σειρά τους θα στείλουν αρμόδιους ελεγκτές που θα συλλέξουν δείγματα, θα τα στείλουν στα αρμόδια εργαστήρια τα οποία θα τους στείλουν πίσω τα σχετικά αποτελέσματα. Εάν τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ύπαρξη των επιβλαβών οργανισμών οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εισηγηθούν την λήψη των αναγκαίων μέτρων προς άλλες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα μεριμνήσουν για την λήψη αυτών των μέτρων. Χαρακτηριστικό της γραφειοκρατικής προσέγγισης είναι ότι η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής δηλώνει ότι «προτίθεται να αποστείλει αρμόδιο ελεγκτή», ούτε λέει κατηγορηματικά ότι θα στείλει ούτε βέβαια αναφέρει όπως θα έπρεπε ότι γίνονται τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι ώστε να προληφθεί ενδεχόμενη μόλυνση. Είναι προφανές ότι για ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε ότι υπάρχει και θα μπορούσαμε να προβούμε σε προληπτικές ενέργειες περιμένουμε να συμβεί η καταστροφή και να σώσουμε ότι προλάβουμε την τελευταία στιγμή.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, εκφράζει την απογοήτευσή του για την αδικαιολόγητη γραφειοκρατική προσέγγιση που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στην προστασία των φοινικόδεντρων του Καλάμου, του Ωρωπού και όλης της Ελλάδας. Ο περίφημος εξορθολογισμός του ελληνικού κράτους στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν πραγματοποιείται. Η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τους δρόμους που επέλεξε και η προηγούμενη κυβέρνηση και δυστυχώς τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού κράτους δεν αντιμετωπίζονται.
Ο Βασίλης Οικονόμου δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση ώστε να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές για την προστασία των φοινικόδεντρων και των δασών της Αττικής και θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα επιδιώκοντας την λήψη μέτρων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που αντιδρά μόνο κατόπιν εορτής.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ