Jul12
Ασπίδα πυρασφάλιας στην Δυτική Αττική
7/12/2010 7:19:00 PM by Giannis

 

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυροπροστασίας, το οποίο εκτείνεται από τα Γεράνεια Ορη έως την ευρύτερη περιοχή του όρους Κιθαιρώνα. Επίσης, περιλαμβάνει εκτάσεις του Δήμου Μεγαρέων, του Δήμου Βιλλίων και του Δήμου Μάνδρας, ενώ προστατεύει το 1/3 των δασικών εκτάσεων της νομαρχίας Δυτικής Αττικής, συνολικής έκτασης 200.000 στρεμμάτων.
Το πληροφοριακό σύστημα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών ήδη λειτουργεί πιλοτικά, ενώ στο κτίριο της νομαρχίας Δ. Αττικής φιλοξενείται το «Επιχειρησιακό Κέντρο», το οποίο διαχειρίζεται τις πληροφορίες που παρέχονται online και παρακολουθεί με ασύρματους εικονολήπτες τη δασική περιοχή σε 24ωρη βάση.
Πριν από λίγες ημέρες η νομαρχία Δ. Αττικής διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του τεχνολογικού επιτεύγματος και όπως επισημαίνει ο νομάρχης Δ. Αττικής κ. Αριστείδης Αρκουδάρης: «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δάση μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών».
Το... εργαλείο
«Στην περιοχή της Δ. Αττικής βρίσκονται σήμερα τα 3/5 των δασών της Αττικής. Υπάρχουν δασικές εκτάσεις μοναδικής ομορφιάς, οι οποίες θέλουμε να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή μας και πηγή ζωής για όλη την Αττική.
Το ''Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πυροπροστασίας'' περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση όλων των προηγμένων τεχνολογιών, με σκοπό τον άμεσο εξοπλισμό, επέμβαση και κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι ένα ακόμη εργαλείο που βοηθά την προσπάθειά μας για την προστασία των δασών».
Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας και χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από ευρωπαϊκούς και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Επειτα από διεθνή διαγωνισμό, η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε στην ένωση εταιρειών «INFOΔΗΜ - ΑΠΟΨΗ», ενώ ο προϋπολογισμός του ανήλθε στις 889.168 ευρώ (με ΦΠΑ).
Στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος: www.nada-fms.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λειτουργίες του καινοτόμου προγράμματος, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ημερησίως για τις δασικές πυρκαγιές.
«Σύντομα τμήμα του συστήματος θα εγκατασταθεί και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής στην Ελευσίνα, ώστε ταυτόχρονα να παρέχονται όλες οι πληροφορίες κι εκεί», λέει ο κ. Αρκουδάρης.
Το πιλοτικό πρόγραμμα
πυροπροστασίας, προστατεύει το 1/3 των δασικών εκτάσεων της νομαρχίας Δυτικής Αττικής, συνολικής έκτασης 200.000 στρεμμάτων.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του συστήματος πυρο­προστασίας
Συνοπτικά οι τεχνολογίες και τα μέσα που αποτελούν το σύστημα είναι: Ασύρματο δίκτυο εικονοληπτών τηλεανίχνευσης πυρκαγιών. Ασύρματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών. Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα που περιλαμβάνει ψηφιακά δεδομένα για ολόκληρη την περιοχή. Διαχείριση Στόλου Οχημάτων. Μοντέλο Προσομοίωσης Πυρκαγιάς. Εφαρμογές Διαχείρισης Ψηφιακών Χαρτών και παραγωγής χαρτών κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς.
Ο πυρήνας του καινοτόμου έργου
στο συστημα πυρασφάλειας υπάρχει, επίσης, πρόγραμμα παρακολούθησης του στόλου οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δυνατότητα παροχής άμεσων πληροφοριών για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέσω επιλογής κατάλληλων οδών διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και εντοπισμό του χρόνου επέμβασης.
Πυρήνας του έργου είναι το λογισμικό πυροπροστασίας (INFOFIRE) που έχει εγκατασταθεί στο Επιχειρησιακό Κέντρο κι έχει τη δυνατότητα: εκτίμησης του κινδύνου έναρξης πυρκαγιών σε ημερήσια βάση, παροχής ακριβών συντεταγμένων σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς, πρόβλεψης εξέλιξής της με μοντέλα προσομοίωσης, υπολο­γι­σμού καλύτερης και ταχύτερης διαδρομής των επιχειρησιακών δυνάμεων στον τόπο του συμβάντος, διαχείρισης των στοιχείων και πολλαπλής ενημέρωσης των αρμοδίων».
ΟΙ 6 ΠΥΛΩΝΕΣ
Νέα δεδομένα στη δασική προστασία
Ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου για λογαριασμό της εταιρείας «INFOΔΗΜ ΟΕ», μηχανικός χωροταξίας, πολεο­δομίας και περιφε­ρειακής ανάπτυξης κ. Γιάννης Οικονό­μου, εξηγεί τη λειτουργία του συστήματος: «Το σύστημα αποτελείται από ένα ασύρματο δίκτυο διανομής, αναμετάδο­σης και πρόσβασης για τη μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Με το έργο πυρο­προ­στα­σίας της Νομαρχίας Δ. Αττικής αντιμετωπίζονται πολλές ελλείψεις και δημιουρ­γούνται νέα δεδομένα στις δράσεις πολιτικής προστασίας του νομού, εφόσον περιλαμβάνει:
1 Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου εικονοληπτών (κάμερες) για την επόπτευση και την έγκαιρη πυρανίχνευση, καθώς και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου μετεω­ρο­λογικών σταθμών για την on line διοχέτευση ακριβών μετεωρολο­γικών στοιχείων στο σύστημα.
2 Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροπροστασίας, στο οποίο εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός και το λογισμικό για την πρόλη­ψη, αντιμετώπιση και έλεγχο των πυρκαγιών, την παρακο­λού­θηση των μετεω­ρολογικών δεδομένων, την επιτήρηση και την πυρανί­χνευση της περιοχής, την παρα­κολούθηση της κίνησης και την υποστήριξη του συντο­νισμού των επιχειρήσεων.
3 Εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού για τη χρήση και αξιοποίηση του ολοκληρω­μέ­νου πληροφορια­κού συστήματος και τη διενέργεια ασκήσεων για την ευχερή χρήση του κατά την ερχόμενη πυρική περίοδο.
4 Τη δημιουργία ενός επίκαι­ρου, λεπτομερούς και σύγχρονου ψηφιακού υποβά­θρου με την προμήθεια δορυφορικών εικόνων, τη διενέργεια επίγειων μετρή­σεων και τη δημιουργία ορθοφωτοχαρτών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης.
5 Τη συλλογή και ψηφιοποίηση όλων των γεωγρα­­­­φικών και περιγρα­­­­φικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής, τα οποία εντάχθηκαν σε ένα Γεωγρα­φι­κό Σύστημα Πληροφοριών.

6 Τη χαρτογράφηση των παραμέτρων πυροεπικιν­δυ­­νό­τη­­τας, τον εντοπισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου, των περιοχών στις οποίες απαιτεί­ται η λήψη άμεσων μέτρων και των περιοχών με αυξημένες ανθρωπογενείς δραστηριότη­τες, με τη δημιουργία μοντέ­­­λου καύσιμης ύλης και την αξιολόγηση της πυροεπικιν­δυνότητας της περιοχής υλοποίησης. Με βάση αυτά τα στοιχεία παράγονται ημερήσιοι και ετήσιοι χάρτες επικινδυνότητας.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ