May24
Νέα προσφυγή του Δήμου Μαραθώνα στο ΣτΕ για το ΧΥΤΑ Γραμματικού
5/24/2011 5:09:00 PM by Giannis

 Με εντολή του Δήμου Μαραθώνα προς το Δικηγόρο – Πανεπιστημιακό Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, τη Δευτέρα 23 Μαΐου ασκήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων προκειμένου να κατασκευαστούν οι οδοί πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α Γραμματικού.
Συγκεκριμένα ζητείται να κριθεί αντισυνταγματική και παράνομη η από 22.3.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής,  με την οποία κηρύχθηκε απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης περίπου 74,5 στρεμμάτων για τη διάνοιξη  οδών πρόσβασης προς το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στο Γραμματικό στη θέση «Μαύρο Βουνό». Παράλληλα, ο Δήμος τάσσεται και κατά της κατασκευής του επίμαχου ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, υποστηρίζοντας ότι η σχετική υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος και το Ν. 2882/2001, καθώς δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη βεβαίωση για το μέγεθος της δαπάνης που θα απαιτεί για την απαλλοτρίωση, τον τρόπο κάλυψής της και τον κωδικό εξόδου από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο Δήμος Μαραθώνος υποστηρίζει επίσης ότι παραβιάζεται ο Ν. 2882/2001, καθώς πριν από την απαλλοτρίωση δεν ζητήθηκε η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά ούτε η γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, καθώς η επίμαχη έκταση που απαλλοτριώνεται περιλαμβάνει και δασικό κομμάτι. Όμως ούτε από το κτηματολογικό διάγραμμα προκύπτει με σαφήνεια η ολική έκταση της απαλλοτριωμένης περιοχής.
Παραβιάζεται και ο Ν. 3463/2006, καθώς πριν από την επίμαχη απόφαση απαλλοτρίωσης δεν ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου Μαραθώνος ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως των Δήμων της Περιφέρειας.
Παράλληλα δεν έχουν οριοθετηθεί τα δύο ρέματα που διασχίζουν το χώρο στον οποίο θα κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ και ήδη έχουν αρχίσει οι επιχωματώσεις τους.
Σχετικά με τα δύο αυτά ρέματα η επιχωμάτωσή τους θα επιφέρει πλημμύρες, καθώς καταργούνται οι κοίτες τους προκειμένου να δημιουργηθεί το κέντρο «μάτι» του ΧΥΤΑ, ενώ υλικά από τα απορρίμματα θα καταλήξουν στο Ευβοϊκό Κόλπο ο οποίος θα οδηγηθεί σε νέκρωση.
Από την επίμαχη απόφαση ο Δήμος υποστηρίζει ότι δεν έχουν εκτιμηθεί οι κίνδυνοι από τη λειτουργία και κατασκευή του ΧΥΤΑ λόγω των ρεμάτων, ενώ παραβιάζεται και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το Σύνταγμα αλλά και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, «το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορέματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπομένης μόνον της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειομένης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλαδώσεώς τους».
Εκτός τούτου, καμία υδρογεωλογική μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί για τα ρέματα αυτά αλλά ούτε έχουν εξετασθεί εναλλακτικές λύσεις ώστε το όλο έργο να μη διέρχεται από την κοίτη των ρεμάτων.
Επίσης από πλευράς Δήμου υποστηρίζεται ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, καθώς οκτώ χρόνια μετά την έκδοση του Ν. 3164/2003 δεν μπορεί να θεμελιωθεί ο «έκτακτος χαρακτήρας» του έργου που επικαλέστηκε η Πολιτεία.
Αναλυτικότερα, έχει κριθεί ότι η κατασκευή παρόμοιων μεγάλων έργων μπορεί να προβλέπεται με νόμο και να μην τηρείται η συνήθης διοικητική διαδικασία (πολεοδομικές άδειες κλπ.), μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θίγονται και δεν παραβιάζονται άλλες Συνταγματικές διατάξεις ή η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Στην προκειμένη περίπτωση, μετά οκτώ χρόνια από την ισχύ του Ν. 3164/2003 δεν υφίστανται πλέον οι έκτακτοι λόγοι που δικαιολογούν την υλοποίηση των χωροταξικών ρυθμίσεων και των άλλων έργων με νόμο και όχι κατά τη συνήθη τακτική με Υπουργικές αποφάσεις, Νομαρχιακές αποφάσεις κ.λπ.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ