Mar8
Συμμετοχή Δήμου Διονύσου στα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα που αφορούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
3/8/2012 4:46:00 AM by Giannis

Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα που αφορούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 29ης Φεβρουαρίου.
Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Σπηλιώτης, διευκρίνισε πως τα ΤΟΠΕΚΟ είναι προγράμματα στήριξης, απασχόλησης, κατάρτισης και συμβουλευτικής για ευπαθείς ομάδες.
Με τα συγκεκριμένα προγράμματα ωφελούνται άνεργοι, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, λοιπές Ευάλωτες Ομάδες (Αποφυλακισθέντες, άστεγοι κλπ), επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύονται και οι διαδημοτικές συνεργασίες και σχέσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος καθώς εκτιμάται ότι θα κατατεθούν τελικά περίπου 200 συμπράξεις και ο αριθμός των προγραμμάτων που θα επιχορηγηθεί δεν θα ξεπεράσει τα 20 με μέγιστο ποσό χρηματοδότησής τους τις 800.000 ευρώ το καθένα
(σ.σ. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης για την Περιφέρεια Αττικής είναι 15.586.000 ευρώ).
Για την διεκδίκηση ΤΟΠΕΚΟ προγραμμάτων από τον Δήμο Διονύσου, επρόκειτο να διαμορφωθούν τρεις διαφορετικές συμπράξεις.

Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ -1
Εταίροι
ASSET (Επικεφαλής)
Δήμοι: Διονύσου, Μαραθώνα, Ωρωπίων
Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέας Μάκρης.
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου –ΚΑΕΛΕ.
(Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου).
Στόχος των πράξεων είναι: Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελούμενων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 
Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ.) προκειμένου να επιτευχθεί:
Η υποστήριξη των ωφελούμενων, αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσα τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων ειδικά από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η μείωση της ανεργίας ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις τοπικές αγορές εργασίας.
Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.
Οι ωφελούμενοι: 
Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
Άτομα με αναπηρία.
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.
Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Λοιπές Ευάλωτες Ομάδες (Αποφυλακισθέντες, άστεγοι κλπ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ -2
«ΠΑΡΝΗΣ»
Εταίροι
ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (Επικεφαλής)
Δήμοι: Ωρωπίων
Διονύσου + Εξέλιξη Α.Ε.
ΚΜΟΠ
EUROTEAM KEK
ISON
FORMAT
INAΠ
Στόχος των πράξεων είναι:
Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ.) προκειμένου να επιτευχθεί:
Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων ειδικά από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η μείωση της ανεργίας σε ανέργους και ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις τοπικές αγορές εργασίας.
Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.

Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ -3
«Πράσινη Γέφυρα»
Κοινωνικές Συνεταιριστικές δραστηριότητες ευπαθών ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) (Επικεφαλής).
Δήμοι: Κηφισιάς
Διονύσου + ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.
ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ (Κέντρο ενημέρωσης – επιμόρφωσης)
ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. (εταιρία συμβούλων).
Συνεργαζόμενοι φορείς:
ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ (Ινστιτούτο γεωπονικών επιστημών).
ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΚΙΣΑ (πρότυπες γεωργικές μονάδες).
Η «Πράσινη Γέφυρα» θα ιδρυθεί με σκοπό τη σύμπραξη Κοινωνικών φορέων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να δημιουργηθεί όλο το υπόβαθρο, ώστε, ενήλικοι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να προετοιμαστούν κατάλληλα για να βιοποριστούν από κλάδους εργασίας που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την καλλιέργεια της γης.
Βάση των παραπάνω θα υπάρξει σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο «Παραγωγή μεταποίηση και προώθηση οπωροκηπευτικών – βιολογικών, γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκομίας» που αφορά τον εντοπισμό, εκπαίδευση και ολοκληρωμένη προετοιμασία 80 ενδιαφερομένων ανέργων ειδικών κοινωνικών ομάδων, με σκοπό την δραστηριοποίησή τους ως παραγωγοί οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Κομβικό σημείο για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος αποτελεί η παραγωγή συμπληρωματικών οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Με άλλα λόγια δηλαδή η εποχικότητα των συγκεκριμένων προϊόντων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου οι εκτάσεις να καλλιεργούνται και να αξιοποιούνται το μέγιστο δυνατό χρόνο ετησίως από τους ίδιους, με την σπορά και παραγωγή συμπληρωματικών οπωροκηπευτικών προϊόντων. Επιπλέον, οι παραγωγοί αυτοί θα οργανωθούν σε έναν συνεταιρισμό ο οποίος θα εξυπηρετεί ένα διττό σκοπό:
Από τη μία θα δημιουργήσει μία οικονομία κλίμακας, αυξάνοντας την διαπραγματευτική δύναμη των νέων αυτών παραγωγών, πετυχαίνοντας καλύτερους όρους αγοράς πρώτων υλών αλλά και διάθεσης/προώθησης των παραχθέντων προϊόντων τους μέσω συνεργασιών με εμπόρους, σούπερ μάρκετ και με άλλα κέντρα διανομής αγροτικών προϊόντων.
Από την άλλη θα δημιουργηθεί ένα συνεταιριστικό συσκευαστήριο οπωροκηπευτικών προϊόντων, προκειμένου τα παραχθέντα οπωροκηπευτικά προϊόντα που δεν θα καταστεί εφικτό να διατεθούν στη λιανική αγορά να συσκευάζονται και να αποθηκεύονται.
Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου, είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι Δήμοι, οι ΜΚΟ και οι άλλοι ιδιωτικοί φορείς που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα και θα συμμετέχουν στη σύμπραξη θα προσφέρουν:
1. Με προσυμφωνημένη διάρκεια, την υλικοτεχνική υποδομή τους, καλλιεργήσιμη γη και κτιριακές εγκαταστάσεις.
2. Την προβολή του έργου και την ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου.
3. Την εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους σε όλο το φάσμα των εργασιών που θα χρειαστεί.
4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό για κάθε εργασία που θα καλύπτεται από το πρόγραμμα.
5. Την πρακτική εξάσκηση των 80 ενδιαφερομένων.  
6. Τη συμβουλευτική υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους να δημιουργήσουν δικές τους κοινωνικές ομάδες ή μη επιχειρήσεις.
7. Εξειδικευμένο προσωπικό που θα παρακολουθεί την πορεία κάθε ενδιαφερόμενου στην επαγγελματική του πορεία, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του.
8. Τις εγκαταστάσεις τους και το προσωπικό για την παρακολούθηση και διαχείριση του σχεδίου.
9. Τη διασφάλιση κάθε ψυχολογικής προετοιμασίας ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι να πετύχουν στο αντικείμενό τους.
Οι ομάδες του στόχου θα είναι:
Άνεργοι άνω των 45 ετών.
Μονογονεϊκές οικογένειες.
Άτομα στα όρια της φτώχειας.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ