Jan31
2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου
1/31/2011 8:45:00 PM by Giannis

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας –Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης
• Ο Σπύρος – Ευάγγελος Δαφνής νέος πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Αγ. Στεφάνου

Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, προσήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Αγίου Στεφάνου. Ήταν η δεύτερη συνεδρίασή του κατά την οποία αφού αναπτύχθηκε από τον αντιδήμαρχο Διοικητικών – Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Σακελλαρίου Διονύσιο, η δύσκολη κατάσταση στον τομέα της καθαριότητας, αλλά και τα προβλήματα στις υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης αλλά και του Κοιμητηρίου, αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα εννέα (69) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης.
Από τα 41 μέλη του Δ.Σ. παραβρέθηκαν τα 37, καθώς τρία μέλη απουσίαζαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών τους.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάνθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ για το επείγον της συνεδρίασης με 23 ψήφους Υπέρ 2 Λευκές και 13 Κατά.
Ο κ. Σακελλαρίου κατά την εισήγησή του, μεταξύ άλλων, επισήμανε τις εξής άμεσες ανάγκες: 
Α. Στην υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, επειδή στις 28-2-2011 λήγουν οι συμβάσεις διμηνιτών εργατών καθαριότητας, αλλά και οκταμηνιτών στο τρέχον έτος και η περισυλλογή – αποκομιδή απορριμμάτων πρέπει αποκλειστικά να γίνεται από συνεργεία των Δήμων. Επίσης οι ανάγκες είναι εντονότερες ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε προκύπτει και ανάγκη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων από κλαδιά (κίνδυνος πυρκαγιών).
Β. Στην υπηρεσία Ύδρευσης όπου υπάρχει ανάγκη για έλεγχο αντλιοστασίων, δεξαμενών, αντιμετώπιση βλαβών δικτύου.
Ανέφερε επίσης ότι κατόπιν αυτού με το υπ’ αριθ. 255/7-1-2011 έγγραφο κλήθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια των επτά Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου να γνωμοδοτήσουν για την πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
Καταλήγοντας σημείωσε ότι: Λαμβάνοντας υπόψη και τις υπ’ αριθ. 1/2011, 1/2011, 1/2011, 1/2011, 1/2011, 1/2011, 2/2011 αντίστοιχες αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Δροσιάς, Σταμάτας, Αγ. Στεφάνου, Κρυονερίου, Άνοιξης, Ροδόπολης και Διονύσου προκύπτει η ανάγκη για προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  οκτάμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες.
Τοποθέτηση επί του θέματος έκανε και ο αντιδήμαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, κ. Χρήστος Παπαβασιλείου.
Προτάθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι εξής προσλήψεις:
Α. Καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού
 1. Δέκα (10) ΔΕ29 Οδηγών απορριμματοφόρων
 2. Τριών (3) ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων
 3. Πενήντα τεσσάρων (54) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ16
Β. Ύδρευσης
 1. Δύο (2) ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης
Όπως αναφέρεται στην απόφαση η εν λόγω πρόσληψη του έκτακτου εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών εποχιακών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 2190/94 άρθρου 21, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των άρθρων 168, 170, 205, 232 του Ν. 3584/07, την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/03 προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις υπηρεσίες καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης του Δήμου μας και λόγω μη υπάρξεως τακτικού προσωπικού ή ανεπάρκειας του υπάρχοντος τακτικού προσωπικού προς αντιμετώπιση των αναγκών, για διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με πλήρες ωράριο εργασίας.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προτεινόμενου προσωπικού θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα προβλεπόμενα πραγματοποιηθέντα ανταποδοτικά έσοδα των αντίστοιχων τελών των υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 και από τους Κ.Α. εξόδων 20.6041, 25.6041 αντίστοιχα (σχετική βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας).

Ο κ. Δαφνής νέος πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Αγ. Στεφάνου
Εξάλλου με άλλη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με 37 ψήφους υπέρ και 1 κατά (σ.σ. μειοψήφησε ο κ. Πασιπουλαρίδης εκφράζοντας την άποψη ότι δεν διαφωνεί με τα πρόσωπα αλλά με την διαδικασία) να εκλέξει στη θέση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Στεφάνου τον κύριο Δαφνή Σπυρίδωνα –Ευάγγελο και στην θέση του αντιπροέδρου τον κύριο Παπαδάκη Κωνσταντίνο. Ο ορισμός των κ.κ. Δαφνή και Παπαδάκη έγινε λόγω των παραιτήσεων από την Σχολική Επιτροπή Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Αγίου Στεφάνου από 13 Ιανουαρίου 2011 της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. κας Ντούντα Χρυσούλας η οποία έγινε αποδεκτή καθώς επίσης έθεσαν την παραίτησή τους που επίσης έγιναν αποδεκτές και τα μέλη κ. κ. Αλεξοπούλου Βασιλική, Βαμβακάρη Σταυρούλα, Νικολάου Χρήστος, Γιαννιός Δημήτριος, Γεωργούλιας Δημήτριος και Ζυγούρης Δημήτριος. Τα λοιπά παραιτηθέντα μέλη είναι δημότες του Δήμου και αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς. Ο Δ/ντης του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου, ο εκπρόσωπος της ένωσης γονέων Αγ. Στεφάνου και η εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου είναι θεσμικά μέλη και η παραίτησή τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.  Η κυρία Ντούντα αναπληρώνεται στο Δ.Σ. από την κυρία Κοντονή Αικατερίνη ως μέλος του Δ.Σ. του νομικού προσώπου και τα υπόλοιπα μέλη από τους αναπληρωματικούς τους.
 

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ