Sep9
"ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ": "Οι Προγραμματικές μας Θέσεις για το Περιβάλλον"
9/9/2010 10:49:00 AM by Giannis

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Business Plan)
Οι Προγραμματικές μας Θέσεις για το Περιβάλλον
Εισαγωγή

Στο Δήμο Διονύσου η σχετικά ομοιογενής κοινωνική σύνθεση της περιοχής μας, η υπερτοπική διάσταση των προβλημάτων (παιδεία, πρόνοια, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, κυκλοφοριακό, συγκοινωνίες, διαχείριση απορριμμάτων, υγεία), των συναλλαγών και της επικοινωνίας, η ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κόστους και της μεγιστοποίησης του οφέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών (βασική οικονομική αρχή), οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ο νέος τρόπος χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α., επιβάλλουν το ξεπέρασμα των σημερινών αντιλήψεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιβάλουν  τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής ενότητας, που θα μπορεί να διαχειριστεί τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κέντρο στην περιφέρεια.
Είναι γνωστό ότι, στην περιοχή μας παρατηρείται μια υπεραυξανόμενη τάση ανάπτυξης δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα (έδρες επιχειρήσεων χονδρεμπορίου –  αποθήκευσης, γραφεία επιχειρήσεων, παραρτήματα τραπεζών κλπ), που στην ουσία μετασχηματίζει την περιοχή μας σε περιοχή μεικτών επαγγελματικών εγκαταστάσεων με μητροπολιτικό χαρακτήρα κυρίως στη βιομηχανική ζώνη. Η γειτνίαση με βασικά οδικά δίκτυα (Εθνική Οδός, Δίκτυα Σταθερής Τροχιάς, κλπ) ευνοεί παράλληλα τη ραγδαία διεύρυνση του αστικού ιστού της με τη συγκέντρωση μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων.
Η διασφάλιση όρων δημιουργίας αναβαθμισμένου αστικού και φυσικού περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών (ευκολία πρόσβασης, άρτια δίκτυα υποδομών, ασφάλεια, παροχή υπηρεσιών κοινωνικού εξοπλισμού και αναψυχής, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και θύλακες επιχειρηματικών κέντρων, κατοικία σε άριστο οικιστικό και περιαστικό περιβάλλον)  αποκτά  προτεραιότητα.
Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
1. Περιβάλλον

Η άνοδος του Βιοτικού Επιπέδου είναι συνυφασμένη με το επίπεδο ποιότητας του περιβάλλοντος. Την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος την αντιλαμβανόμαστε, ημέρα με την ημέρα ,σαφέστερα στο βαθμό, που ο τόπος  μας δέχεται σταθερά τις συνέπειες  του σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης.
Όπως προαναφέραμε στην Εισαγωγή, στην ευρύτερη περιοχή μας παρατηρείται μια ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού και, λόγω της γειτνίασης με βασικά οδικά δίκτυα, μια ραγδαία τάση ανάπτυξης δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα.
Συνεπώς, η διασφάλιση αναβαθμισμένου αστικού και φυσικού περιβάλλοντος  είναι επείγουσα προτεραιότητα για όλους μας.
Είναι πολλαπλά «ηθικό» το θέμα της «διαχείρισης» του περιβάλλοντος. Έχουμε άραγε το δικαίωμα να επιβαρύνουμε το περιβάλλον στο όνομα κάποιας ευημερίας με προοπτική αποκατάστασής του, που απαιτεί δεκαετίες;
Η νομοθεσία από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει προστασία. Πέρα από το ενδιαφέρον για ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, στο Δήμο μας είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση των τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. 
 Προτεραιότητες μας:
• Λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος με αυστηρό, συνεχή και οργανωμένο έλεγχο των πηγών ρύπανσης.
• Ευαισθητοποίηση στα θέματα περιβάλλοντος. Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
• Πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από δραστηριότητες στους     παραγωγικούς τομείς.
• Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου φυσικού αερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
• Η  προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του δάσους και των τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, με τη δημιουργία πόλων αναψυχής.
2. Ποιότητα Ζωής
Το Ελληνικό κράτος, πιέζεται και αμφισβητείται, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί περιορίζονται τα όρια των αποφάσεων του.  Κατά συνέπεια, είναι αδήριτη ανάγκη η αποφασιστική ενίσχυση αποκεντρωμένων θεσμών για να επιβεβαιωθεί η δημοκρατική κυριαρχία των πολιτών, η λεγόμενη δημοκρατική νομιμοποίηση.
Οι καινοτομίες και θετικές πολιτικές, που πρέπει να εφαρμοσθούν, είναι κοινωνική απαίτηση και ανάγκη, που έχει σχέση τόσο με το ολοένα και αυξανόμενο αίτημα των πολιτών για καλύτερη ποιότητα ζωής όσο και με την συνειδητοποίηση ότι, η έννοια της αειφορίας είναι ταυτόσημη με αυτήν της ανάπτυξης.
Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πολλαπλασιάσει τις πρωτοβουλίες της, που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης,  ως διακριτής αναπτυξιακής συνιστώσας, με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, να σχεδιάσει σωστά και να υλοποιήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις εξής δράσεις:
• Σχέδιο πόλης: Χωροταξικός Ανασχεδιασμός – Πολεοδομική Αναβάθμιση
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
• Κρατικός έλεγχος αλλά ίσως  κατασταλτικά μέτρα για κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση
• Περιβαλλοντική ρύπανση
Προτεινόμενα μέτρα: 
o Ανάληψη ευθύνης όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς από οιονδήποτε υπεύθυνο φορέα ή φυσικό πρόσωπο. Είναι ουσιαστικά η εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει».
o Πρόληψη  ρύπανσης με σωστή διαχείριση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων.
3. Διαχείριση Απορριμμάτων
 Η Διαχείριση των Απορριμμάτων  είναι ένα κοινωνικό, πρώτα απ’ όλα θέμα, που έχει σαφώς και τεχνικές πλευρές. Δεν είναι  ένα τεχνικό θέμα, που απλά χρειάζεται και  κοινωνική συναίνεση.
Προτείνεται:
o Να αναδειχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προβλήματος με πρωταγωνιστές την κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, η δημιουργία καταναλωτικών προτύπων με ανάλογο σχεδιασμό  κατανάλωσης αγαθών, δίνοντας έτσι οικολογική διάσταση στο πρόβλημα, θα επιφέρει μείωση της παραγωγής στερεών αποβλήτων.
o Να ενεργοποιηθούν και  προωθηθούν η ανάκτηση και η ανακύκλωση των συσκευασιών και της εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, σημαντικότατα στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και για την επιτυχία αυτών απαιτείται συνεργασία Πολιτείας – Παραγωγικών Κλάδων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας των Πολιτών.
Τήρηση περιβαλλοντικών αρχών:
o Ιεράρχηση διαδικασιών και μεθόδων διαχείρισης:
o Αρχή της εγγύτητας. Το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται εκεί που πραγματικά προκύπτει και δημιουργείται και όχι στο μεθεπόμενο στάδιο
o Αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία
o Εφαρμογή των καλλίτερων διαθέσιμων τεχνολογιών.
o Καθορισμός των ενοτήτων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με  κοινωνικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά δεδομένα και όχι με μία στενή αντίληψη διοικητικών ορίων.
Με δεδομένη την όξυνση του προβλήματος των απορριμμάτων, που εντείνεται ολοένα και περισσότερο και τις εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής αυξάνεται η ευθύνη όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Η πρωτοβουλία όμως ανήκει σε μια Αυτοδιοίκηση ανοικτών οριζόντων.
4.  Αειφόρος ανάπτυξη δίχως αειφόρο κατανάλωση
Αειφορία είναι η διαχείριση αγαθών, πόρων (υδάτινων, ενέργειας κλπ) εκείνη που κάνει τον πλανήτη εσαεί παραγωγικό και αποδοτικό. Δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από την κατανάλωση διαρκείας (αειφόρο), την άσκοπη και υπερβολική κατανάλωση αγαθών και πόρων, παρά μόνο να ακολουθείται από την κατανάλωση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες. Έτσι, ο άνθρωπος δεν γίνεται μηχανή παραγωγής απορριμμάτων και αποβλήτων.

  
 

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ο ιδρυτής του “ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και Νομαρχιακός σύμβουλος Αν Αττικής , “έφυγε” από κοντά μας 

  

 
  
 

 

Δ.Η.Σ.Ω

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ